تازه
( 201609111133 ) #1
خوش آیند  تازه

باید به همه پشت کنم 

تا با تو روبرو شوم

تویی که برای من در برابر همه ایستاده ای
(واپسین ویرایش : 201609111148 سبب ویرایش : خلی بد بود )
MyBB, © 2002-2021 MyBB Group