میگن
( 201608112040 ) #1
میگن

میگن آدمی به ریش نیس به ریشه ست

آدمی نه به ریش ست و نه ریشه


بلکه  اندیشه ست
( 201608151650 ) #2
میگن
باری به هر جهت

.

.

.

بزیا از پروفسوری فقط ریششو دارن

بزیام فقط ریش دارن و ریشه دارن ولی اندیشه ندارن

بزیا از فرنگ فقط نشستن رو توالت فرنگیشو یاد گرفتن

بزیام از فرهنگ فقط جنگولت بازیاشو بلدن

بزیا از مردی فقط سبیلشو دارن

بزیام به دسته بیلشون می نازن

بزیا مدام تو عیش و نوش ان

بزیام همش نیش می زنن

حالا به این آش شله قلمکار نگی شیر تو شیر بگی خر تو خر چه توفیری می کنه
( 201609081031 ) #3
میگن

زندگی نیازمند آدم های ساده ای که بی پیرایه کار می کنند نه نابغه های مغروری که پر از افاده اند
( 201708111433 ) #4
میگن

زندگی نیازمند آدم های ساده ای که بی پیرایه کار می کنند نه نابغه های مغروری که پر از افاده اند
MyBB, © 2002-2021 MyBB Group